Privacyverklaring

Privacyverklaring van Praktijk Nelemans
De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.
Onze website
Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden. U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.
De website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van onze organisatie liggen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen met uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijzen wij u naar de privacyregelingen, indien aanwezig, van deze andere websites.
De praktijk
In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.
De verwerking van persoonsgegevens vindt enkel plaats ten behoeve van de uitvoering van de zorg- en/ of dienstverlening aan u, het voeren en/of beheren van de administratie, het ontwikkelen en evalueren van beleid, het analyseren van incidenten en/of calamiteiten en het kunnen voldoen aan wettelijke taken en/of verplichtingen.

Van de volgende personen worden zo nodig gegevens verwerkt:
a. Ingeschrevenen van de praktijk
b. ouders, andere betrokken familieleden en wettelijk vertegenwoordigers
c. overige personen die betrokken zijn bij de zorg- en/ of dienstverlening.

De volgende persoonsgegevens van ingeschrevenen worden in ieder geval vastgelegd:
a. geslacht
b. achternaam en voornamen
c. geboortedatum, geboorteplaats
d. NAW gegevens, mailadres
e. Burger Service Nummer (BSN)
f. gezondheidsgegevens in het kader van de zorg- en/ of dienstverlening
g. financiële gegevens m.b.t. facturatie.

Bijzondere persoonsgegevens van mensen zijn onder meer gegevens betreffende: a. afkomst; b. godsdienst of levensovertuiging; c. gezondheid; d. strafrechtelijk verleden; e. seksuele leven. Het is in beginsel verboden zonder toestemming bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Er zijn echter een aantal uitzonderingen op dit verbod. Dit zijn:
a. een noodzaak voor de uitvoering van de zorg- en/ of dienstverlening
b. op het verzoek van de verzekeraar/gemeente voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de (verzekerings-) overeenkomst
c. het verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan derden ten behoeve van statistiek en/ of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid, b.v. CBS.
Waar nodig zullen wij u expliciet om toestemming vragen. Toestemming van de (wettelijk) vertegenwoordiger is vereist (in voorkomende gevallen naast toestemming van de ingeschrevene) voor verwerking van persoonsgegevens indien deze jonger is dan zestien jaar of onder curatele is gesteld of er sprake is van mentorschap. Alle gegeven toestemmingen kunnen zonder opgave van redenen altijd worden ingetrokken.

De plichten van de praktijk
De praktijk is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

  • Uw gegevens worden alleen voor bovengenoemde specifieke doeleinden verzameld en er wordt bewust en vertrouwelijk omgegaan met uw gegevens.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • Gegevens dienen correct te zijn en slechts te worden ingezien of te worden verwerkt door medewerker die op grond van de functie of krachtens een overeenkomst tot geheimhouding is verplicht.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorg-/dienstverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraag kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerker heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat ik voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heb. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners.

Elektronische uitwisseling van gegevens
Bij Praktijk Nelemans worden gegevens uitgewisseld via elektronische (zorg- en/of financiering)-systemen.

Verwerking van persoonsgegevens door derden
De praktijk maakt geen gebruik van een externe partij voor contractuele en financiële afhandeling zodat uw gegevens niet bij derden verwerkt worden.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Dan ga ik hierover graag met u in gesprek.